Onderwijs op onze school

De Carrousel Fonkelsteen is een jenaplanschool die zich toewijdt aan de principes van het jenaplanonderwijs. Hier staat elk kind centraal, zowel als uniek individu en als onderdeel van de groep. Respect voor elkaars kwaliteiten en intensieve betrokkenheid van ouders bij het onderwijs vormen de kern. De basisvaardigheden als taal, lezen, schrijven en rekenen zijn van groot belang, waarbij de wettelijk vastgestelde kerndoelen de richting aangeven.

Onze school werkt met een ritmisch weekplan waarin activiteiten zoals (kring)gesprek, spel, werk, en viering worden afgewisseld. Kinderen zitten in stamgroepen van twee jaargroepen, wat zelfstandig werken en individuele ontplooiing bevordert.

Het onderwijs is opbrengstgericht, waarbij het welbevinden en de prestaties van de kinderen centraal staan. Leerlingen worden gestimuleerd met extra opdrachten en materialen, ondersteund door digitale middelen zoals digiborden, iPads, en laptops.

Het pedagogisch klimaat wordt versterkt door sociale vaardigheidstraining en weerbaarheidslessen. De Carrousel werkt volgens de Kanjertraining, met een gecertificeerd stamgroepleidersteam dat wekelijks Kanjerlessen geeft. Een Kanjerweek aan het begin van het schooljaar en na de kerstvakantie versterkt de positieve sfeer en samenwerking.

Als bewuste school richt De Carrousel zich op het streven naar een humane en duurzame samenleving, beginnend in de eigen school. Kinderen worden gestimuleerd om kritisch te denken en bewust naar de wereld om zich heen te kijken. Zelfexpressie en het ontwikkelen van een eigen stem zijn hierbij essentieel.

Cultuur krijgt aandacht met doorgaande leerlijnen voor dans, muziek, en drama. Alle groepen krijgen muzieklessen van een vakleerkracht. Samenwerking met theater Cool en kinderopvangorganisatie Babbels biedt een divers naschools cultureel activiteitenaanbod.

De Carrousel is ook een sociale school die gerichte aandacht besteedt aan levensbeschouwelijke en existentiële vragen, en aan zingeving. Dit kan zowel passief zijn, door middel van kennismaking met verhalen, symbolen en rituelen, als actief, door zich in te zetten voor anderen, bijvoorbeeld via goede doelenacties. Door ontmoeting en ervaring ontstaat begrip en kennis, waardoor de school een plek wordt waar veel mogelijk is. Jenaplan, pedagogisch, ontwikkelingsgericht en kritisch.